BG-2

Uzakdan dolandyryş modeli ZA bilen RGB Oýun stoly

Gysga düşündiriş:


 • Marka:Iki gezek
 • Model belgisi:ZA
 • Reňk:gara
 • Önümiň ölçegleri:120 x60x 75 sm;22 kilogram
 • Material:Bölejik tagtasy, metal, plastmassa
 • Maddanyň agramy:22 kg
 • Marka:Iki gezek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Bu element hakda

  • Uly oýnaýan ýer: umumy ölçegleri 120 * 60 * 75 sm (47,5 * 23,8 * 29,6 dýuým).Uglerod süýümi laminirlenen üst bilen, iş stoly suw geçirmeýän, çyzmaga çydamly, ýylylyga çydamly we inçe gurluşy bar.Iş stoly 2 monitor we başga-da köp oýun, iş ýa-da öwreniş obýektleri üçin uzyn we giňdir.

  • Dinamiki RGB yşyklandyrylyşy: oýun stoly ergonomiki dizaýny we ajaýyp oýun tejribäňizi gowulandyrmak üçin ajaýyp RGB ýagtylyk effektleri bilen sahy giňişligi hödürleýär.Birnäçe yşyklandyryş re forimi üçin 17 açar uzakdan dolandyrmak bilen: 6 sany reňk, 6 sany reňk üýtgeýär, RGB çyrasy üýtgeýär we çyrasy.

  • Durnukly we gaýa çydamly Z çarçuwaly gurluşyk: oýun stoly ýokary hilli, çydamly metal çarçuwaly aýaklardan ýasalýar we 30 kilograma çenli ýokary agramy goldap bilýär.Galyň iş stoly (18mm) we Z görnüşli polat çarçuwasy berkligi we berkligi üpjün edýär.Düzelýän aýaklar, halyda ýa-da gaty agaçda bolsun, stoly durnukly saklaýar.

  • Oýunçylar üçin aýratynlyklar: bu pleýer stolunda uzakdan dolandyrmak, içgi saklaýjy, nauşnik çeňňegi, 2 sany kabel gollanma deşigi we rozetka saklaýjy zatlary tertipli saklaýar.Bu diňe bir oýun stoly däl, eýsem köp wezipeli iş stansiýasydyr.

  • plönekeýleşdirilen gurnama: Bu ygtybarly oýun stolunyň ýygnalmagyny mümkin boldugyça aňsatlaşdyrmak üçin, anyk we jikme-jik görkezmeleri (iňlis dili kepillendirilmeýär), sanly bölekleri we ähli zerur gurallary goşduk.

  Dolandyrylýan RGB süýümli optiki yşyklandyryş

  Oýunçylar üçin dizaýn: “TwoBlow” oýun stoly paneli süýümli aýna RGB LED çyralary bilen enjamlaşdyrylandyr we täsirli oýun gurşawyny döredýär.Ultra ýokary hilli material: Uzak wagtlap döwülmek we deformasiýa ýaly hil meselesiniň bolmazlygyny üpjün edip biljek ýokary güýçli aç-açan ýangyn saklaýan tehniki plastmassa bilen örtülen optiki ýadro materialy.Birnäçe yşyklandyryş re forimi üçin opsiýalar: 17 açar uzakdan dolandyrmak bilen: 6 sany ýeke reňk, 6 sany aýratyn reňk üýtgeýär, RGB çyrasy üýtgeýär we fleş yşyklandyrylýar.Hiliň üznüksizligi: Oýnaýjyňyzyň şahsyýetini görkezmek üçin uglerod süýümi we RGB LED çyrasy bilen “TwoBlow” içerde we daşarda birinji derejeli.Has gowy oýun tejribesi üçin kontrolleýeri ulanyp, aňsatlyk bilen köp ýagtylyk effektlerine geçip bilersiňiz.

  Headphone holder

  Nauşnik saklaýjy

  Pikirli dizaýn, boşlugy ýerlikli ulanyň we islän wagtyňyz oýnamaga taýyn.

  Drink holder

  Içgi saklaýjy

  Ygtybarly içgi eýesi, içgiler üçin ýer hödürleýär.Oýna ünsi jemläň we suwuň syzmagyndan gorkmaň.

  Integrated cable management system

  Toplumlaýyn kabel dolandyryş ulgamy

  Dolandyryş çarçuwasynda rozetkaňyza ýer bermek bilen, ESGAMING oýun kompýuter stoly poluň üstündäki rozetkalaryň töwekgelçiligini ýok edýär.

  Adjustable feet

  Sazlanylýan aýaklar

  ESGAMING oýun stolunda stoly durnuklaşdyryp we pese gaçmagynyň öňüni alyp biljek dört sany beýikligi sazlap bolýan tekizleýiş aýagy bar.

  Cable guide hole

  Kabel gollanma deşigi

  Kabel gurmak üçin amatly çep we saga 2 sany kabel gollanma deşikleri bilen.

  Carbon fibre surface

  Uglerod süýüminiň üstü

  Oturylyşyk oturgyç awtoulaglaryndan ylhamlanan uglerod süýümi dizaýny.Oýunçynyň şahsyýetini görkezip biler diýip pikir edýäris.

  17 key remote control

  17 açar uzakdan dolandyrmak

  Oýun stoly RGB LED yşyklandyryş we uzakdan dolandyrmak bilen üpjün edilýär.Has gowy oýun tejribesi üçin kontrolleýeri ulanyp, köp ýagtylyk effektlerine aňsatlyk bilen geçip bilersiňiz.

  Maximum capacity

  Iň ýokary kuwwat

  Güýçli we durnukly aýaklar 100 kg çenli agram göterip bilýär

  RGB Gamer Desk with remote control model Z-A (1) RGB Gamer Desk with remote control model Z-A (2) RGB Gamer Desk with remote control model Z-A (3) RGB Gamer Desk with remote control model Z-A (4) RGB Gamer Desk with remote control model Z-A (5) RGB Gamer Desk with remote control model Z-A (6) RGB Gamer Desk with remote control model Z-A (7) RGB Gamer Desk with remote control model Z-A (8) RGB Gamer Desk with remote control model Z-A (9)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler