BG-2

R şekilli ykdysadyýet oýun stoly modeli GT-01

Gysga düşündiriş:


 • Önümiň ölçegleri:120 * 60 * 75cm / 47.5 * 23,8 * 29,6 dýuým
 • Maddanyň agramy:19.1 kg
 • Öndüriji:Iki gezek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Bu element hakda

  ULY OAMUN DESKI: Oýun stolunyň ululygy 120 * 60 * 75cm / 47.5 * 23,8 * 29,6 dýuým, iş stoly ähli oýun enjamlaryňyz üçin ýeterlikdir.Bölejik tagtasynyň iş stoly suw geçirmeýän we aşgazana çydamly, uglerod süýüminiň mat gurluşy oýun stiline goşant goşýar.Gurnama wagtynda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, satyjy bilen wagtynda habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, muny siziň üçin çözmek üçin elimizden gelenini ederis!

  RGB ÇYKYJY TERJIME: Oýun stolunyň iki gapdalynda LED RGB çyralary bar.Düwmeleri RGB reňkleri, 4 oýun reesimi we islegiňize görä 10 oýun tizligi arasynda üýtgetmek üçin ulanyp bilersiňiz.Monohrom, dem almak, ýalpyldawuk we aýlanmak ýaly rejeler. Bu siziň üçin ajaýyp oýun atmosferasyny döredip biler.

  R şekilli çarçuwa: Polatdan ýasalan oýun stolunyň R şekilli stol aýaklary, iň ýokary agramy 440 funt göterip bilýän durnukly üçburç gurluşy emele getirýär.Polat üstündäki örtük könelmegiň we poslamagyň öňüni alyp biler.Antipressura aýakgaplary bolsa ýeriň çyzylmagynyň öňüni alyp biler.

  MULTIFUNCTION: Oýun stoly nauşnik çeňňegi, goşa kabel deşigi we kubok saklaýjy bilen enjamlaşdyrylandyr, bu nauşnikleri, suw käselerini we tok şnurlaryny aňsatlyk bilen tertipläp biler.Arassa iş stoly size has aýdyň oýnamaga mümkinçilik berýär!

  “ELABORATE DIZAYN”: Stol ýaragynyň bezeginden başlap, stoluň aýaklarynyň çap edilen dizaýnyna we ergonomiki egri stoluna çenli “Mingyall” oýun stoly ulanyjylar üçin iň amatly we çuňňur oýun tejribesini döretmäge borçlanýar.

  Aýratynlyk:

  Ölçegi: 120 * 60 * 75cm / 47.5 * 23,8 * 29,6 dýuým

  Iş stoly materialy: bölejik tagtasy

  Stol aýagy materialy: örtülen polat

  Marag bezegi: ABS

  Çyra monjuklary: RGB

  Aýak ýassygy: Neýlon

  Lightagtylyk gollanmasy kagyzy: PVC

  Jemi agramy: 19.1kg

  Arassa agramy: 15,9 kg

  GATNAŞYKLAR:

  1 x Oýun stoly (Gurmagy talap edýär)

  1 x Oýun konsolynyň ýaýy

  1 nauşnik çeňňegi

  1 x Kubok eýesi

  Nurbatlar we gurallar

  R shape economy gaming desk GT-01 (1) R shape economy gaming desk GT-01 (2) R shape economy gaming desk GT-01 (3) R shape economy gaming desk GT-01 (4) R shape economy gaming desk GT-01 (5) R shape economy gaming desk GT-01 (6) R shape economy gaming desk GT-01 (7) R shape economy gaming desk GT-01 (8) R shape economy gaming desk GT-01 (9) R shape economy gaming desk GT-01 (10) R shape economy gaming desk GT-01 (11) R shape economy gaming desk GT-01 (12) R shape economy gaming desk GT-01 (13) R shape economy gaming desk GT-01 (14) R shape economy gaming desk GT-01 (15)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler