BG-2

O'Mikron gelýär!Europeewropa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary “ýürek keseline” sezewar edildi.

Geçen hepde Günorta Afrika we beýleki ýurtlar tarapyndan habar berlen COVID-19 wirusynyň täze görnüşi dünýä bazarynda güýçli sarsgynlara sebäp boldy.Täze dartgynlygyň täsiri aýdyň bolmasa-da, Europeewropanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bazarlary gaty gorkýarlar we üýtgäp durýarlar, esasanam “täze ştamm bar bolan diagnoz we bejeriş usullaryny we sanjymlary ýok eder” diýen çaklama bar bolanlary düýpgöter sarsdyrdy. Europeewropada we ABŞ-da epidemiýa garşy ýol.soň bolsa global ykdysady dikelişe täsir eder.Bu hakykatdanam Europeanewropa we Amerikan bazarlarynyň “ýürek keselini” güýçlendirýär we agyrlaşdyrýar.

news1

26-njy noýabrda Bütindünýä Saglyk Guramasy COVID-19 wirusy mutant B.1.1.529-ny “üns bermelidiris” görnüşi hökmünde görkezdi we grekçe “Omicron” harpynyň adyny dakdy.Mutant ştammy ilkinji gezek 9-njy noýabrda Günorta Afrikada ýüze çykaryldy we 24-nji gezek ilkinji gezek Bütindünýä Saglyk Guramasyna habar berildi.Bütindünýä Saglyk Guramasy (BSGG) "bu wariantda köp sanly mutasiýa bar, käbirleri aladalandyrýar" -diýdi.

news2

Häzirki wagtda Europeewropa we ABŞ ýaly ösen ýurtlar syýahat çäklendirmelerini çalt durmuşa geçirdiler, Japanaponiýa, Ysraýyl we beýleki ýurtlar hem “ýapmak” çärelerini yglan etdiler.Bu, ähli ýurtlaryň ýüzbe-ýüz bolýan agyr ýagdaýyny görkezýän hem bolsa, epidemiýanyň öňüni almakda oňyn faktorlary üýtgedendiklerini we kabul edendiklerini hem görmelidiris.Goýunlar ýitirilenden soň degişli ýurtlar düzedip bilýän bolsalar, beýleki ýurtlaryň epidemiýa garşy üstünlikli tejribesini öwreniň we şol bir wagtyň özünde Omicron wirusynyň epidemiýasyna garşy göreşde global hyzmatdaşlygy ösdürmäge işjeň gatnaşyň. dartgynlygy global epidemiýa ýagdaýyny üýtgetmek üçin bir pursata öwrüp bolar.Häzirki epidemiýa diňe öz bähbidimiz üçin we “ölme we garyp bolma” diýen dar görnüşde çemeleşýän bolsak, käbir ýurtlardan epidemiýadan dynmak üçin uzak ýol bolup biler.
Zawodymyz (Foshan TwoBlow Furniture Co., Ltd) RGB oýun stoly üpjün edijisinde ýöriteleşendir we elektrik bilen sazlanyp bilinýän stol üpjün edijisi we oýun oturgyç üpjün edijisi has täzelener.

news3


Iş wagty: 17-2021-nji dekabry