BG-2

RGB Model LY bilen oýun stoly

Gysga düşündiriş:


 • Reňk:gara
 • Önümiň ölçegleri:120 * 60 * 75 sm
 • Esasy material:Bölejik tagtasy, metal, plastmassa
 • Iň ýokary material:Bölejik tagtasy
 • Haryt görnüşi:Gönüburçluk
 • Jemi agram:21.93 kg
 • Öndüriji:Iki gezek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo

  Bu element hakda

  • Uly oýun meýdançasy: “Twoblow” oýun stolunyň uly meýdany 120 * 60 * 75 sm bolup, kompýuter, monitor, klawiatura, syçanjyk, gürleýjiler we ş.m. üçin giň ýer hödürleýär we oýunçylara oýun arzuwlaryny amala aşyrmak üçin iň çeýeligi hödürleýär.

  • Içindäki oýun funksiýalary: “Twoblow” kompýuter stoly, oýun tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin döredildi.Oýun stoluňyzy tertipli saklamak üçin amatly käse saklaýjy, nauşnik çeňňegi, ammar sebedi we 2 sany kabel dolandyryş deşigi bar.

  • Güýçli we durnukly T şekilli dizaýn: PVC üstü we ýokary berkligi bilen örtülen polat çarçuwadan ýokary dykyzlykly süýümli tagtadan ýasalan.T şekilli dizaýn we dört tekiz aýak stoluň keseligine galmagyny üpjün edýär.

  • Köp maksatly dizaýn: Gara daşky we amaly funksiýalar oýunlar we ofis üçin ajaýyp!Şeýle hem, kompýuter stoly, ofis stoly, okuw stoly, ofis stansiýasy, kompýuter stoly we ş.m. ulanylyp bilner. Düzülip bilinýän aýak ýassygy stoluň özüni ep-esli derejede gorap biler we stoluň üstünde hereket edeniňizde poluň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler.

  • Müşderiniň kanagatlanmagy: Bazardaky iň oňat oýun stollaryny ösdürip, öndürýändigimize göz ýetirmek isleýäris.

  Iki görnüşli T şekilli oýun stoly

  Gaming Desk With RGB Model LY

  Ygtybarly we durnukly gurluşyk

  T şekilli we dört tekiz aýakly gurlan iki sany blow oýun stoly, stoluň päsgelçiliksiz polda keseligine saklanýar.Berk metal çarçuwasy we altyburçly polat aýagy ýokary berkligi we durnuklylygy üpjün edýär.

  Döwrebap dizaýn we köp funksiýaly

  Oýunçylar üçin ýörite döredilen häzirki zaman stilinde döredilen bu kompýuter stoly, ofis iş stansiýasy, durnukly okuw, öýüňizde we ofisiňizde stol hökmünde hem ulanylyp bilner we ajaýyp oýun we iş tejribesini üpjün eder.

  Premium uglerod süýümi iş stoly

  Stol PVC uglerod süýüminiň üstünden we P2 laminat çipden ýasalýar, suw geçirmeýän we aşaga çydamly, adaty panellerden has çydamly edýär.

  Gaming Desk With RGB Model LY (6-1)
  Gaming Desk With RGB Model LY (5-1)

  T şekilli berk metal çarçuwa

  Poroşok bilen örtülen berk metal çarçuwa we ýokary berkligi we durnuklylygy üpjün edip biljek we iň ýokary ýük 440 funt-a çenli altyburçly polat aýak bilen bezelendir.

  Köp maksatly dizaýn

  Iň oňat ululyk, oýnamak, ýazmak, öwrenmek we öýdäki beýleki işlerde köp ýer berýär.

  Gaming Desk With RGB Model LY (4)
  Gaming Desk With RGB Model LY (6-2)

  Içgi saklaýjy: Zerur bolanda ony çepe ýa-da saga sazlap bilersiňiz.

  Gaming Desk With RGB Model LY (6-3)

  nauşnik çeňňegi: has gowy oýun tejribesi üçin her tarapdan nauşnik çeňňegi.

  Gaming Desk With RGB Model LY (3-1)

  Kabel dolandyryş gabygy: cableshli kabelleri arassa gizläp we iş stoluny arassa saklap bilersiňiz.

  Gaming Desk With RGB Model LY (3-2)

  Düzülip bilinýän aýak ýassygy: Düzülip bilinýän aýakgaplar poluňyzy dyrnaklardan goraýar we kompýuter stoluny päsgelçiliksiz ýerde durnuksyz saklaýar.

  Gaming Desk With RGB Model LY (11) Gaming Desk With RGB Model LY (12) Gaming Desk With RGB Model LY (13) Gaming Desk With RGB Model LY (14) Gaming Desk With RGB Model LY (15) Gaming Desk With RGB Model LY (16) Gaming Desk With RGB Model LY (17)

  Biziň ebedi işlerimiz, “OEM / ODM China China Egonomic R Structure Oýun” üçin “bazara hormat goýmak, adata hormat goýmak, ylma hormat goýmak” we “hiliň esasy, ilki bilen ynanmak we ösenleri dolandyrmak” teoriýasydyr. Metal çarçuwaly kompýuter stoly, sargytlaryň dizaýnynyň çäginde size zerur bolan ugurda iň oňat strategiýalary hödürlemäge taýýardyk.Şol aralykda, täze tehnologiýalary edinmegi we täze dizaýnlary öndürmegimizi dowam etdireris, bu kiçi telekeçiligiň çäginden öňe geçeris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler