BG-2

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz öndüriji.

Sitatany haçan alyp bilerin?

Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 6 sagadyň dowamynda sitata berýäris.

Köpçülikleýin sargytdan öň nusga alyp bilerinmi?Aýyplamalar barada näme aýdyp bilersiňiz?

Hawa, elbetde, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

Täze müşderi nusga tölegini tölemeli.Iki gezekden köp sarp edýän köne müşderilere nusga tölegi gerek däl, diňe ýük ýygnamak arkaly nusga alyň.

Gurluşyň wagty näme?

Mysal üçin 3-7 gün, köpçülikleýin önümçilik wagty 20-25 gün gerekmi?

Näme üçin kompaniýamyzy saýlamaly?

Thehli önümler gönüden-göni bäsdeşlik bahasy we ygtybarly hil gözegçiligi bilen zawodymyz tarapyndan öndürilýär we dizaýn edilýär.

Bizde ökde tehniki önümçilik topary we gözleg topary bar, ýokary hilli önümi wagtynda tabşyrmak.

Seredip biljek sergi otagyňyz barmy?

Hawa, Hytaýyň Foshan şäherinde fiziki sergi otagy bar.Bize baryp görmäge hoş geldiňiz.

Ekaewrika Ergonomic bilen hyzmatdaşlyk etmek ýa-da hyzmatdaşlyk etmek isleýärin, kim bilen habarlaşmaly?

Has giňişleýin maglumat üçin + 86-13690809876 ýa-da telefon arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäristwoblow-jim@outlook.comýa-da goldaw menýusyny ulanyp, mazmun platformalaryňyza baglanyşyk goşuň.

Müşderi hyzmat toparymyz size hyzmat eder.

Bölekleýin ýa-da şahsy satýarsyňyzmy?

bagyşlaň, bölek satuw we şahsy satuw gymmatlygy hökmünde satmaýarys.

Goşmaça maglumat üçin

Has giňişleýin maglumat üçin + 86-13690809876 ýa-da goldaw ýa-da satuw toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiztwoblow-jim@outlook.com

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?