BG-2

Biz hakda

Foshan Qianbei Apparat Mebel Co., Ltd.

2013-nji ýylda döredildi.

“Foshan Qianbei Hardware Mebel Co., Ltd.” 2013-nji ýylda döredildi.

Önümçiligi, satuwy we önüm gözlegini we ösüşi birleşdirýän köp ugurly işewürlik.Kompaniýa, esasy üç zady: oýun stoly, göteriji stol we oýun oturgyjyny goşmak bilen, professional elektron bäsdeşlik mebellerini öndürmäge we ösdürmäge borçlanýar.

Önümleri öý oýun stollary we oturgyçlary, şeýle hem internet kafeleri, täze onlaýn kafeler we el oýunlary we elektron sport oýunlary zallary üçin dürli ýöriteleşdirilen mebeller üçin amatlydyr.

company-img-32

Näme üçin bizi saýlamaly?

OAMUN DÜN!! NI IKINJI BOLAN BOLAN BOLANOK!

Önümimizi ösdürmek toparymyz oýunçy bolup, jemgyýete innowasiýa önümlerini getirmek üçin oýunlaryň soňky tendensiýalaryny yzygiderli gözleýärler.“TwoBlow” ýokary hilli önümlere ünsi, ýokary derejeli dizaýny we giňeltmek borjy sebäpli köp ösdi.

“TwoBlow” Hytaýda başlap, bu pudakda dünýäde tanalýan ada öwrülmek üçin häzirki wagtda Amerikanyň, Europeewropanyň, BAE-iň we Awstraliýanyň dünýäniň çar künjeginde önüm satýar.

Döredilen gününden başlap, kompaniýa ýokary hilli önüm öndürmekde orun aldy.

Internet kafedäki stollardan, oturgyçlardan başlap, oýun stollaryna we oturgyçlara çenli biz hemişe hilini kärhanalaryň ýaşaýyş derejesi hasaplaýarys,kärhanamyzyň ýyllar boýy ösüş ýoluny görkezýän ýüzlerçe kooperatiw bölümleri: "Ösüş üçin karz, ýaşamagyň hili!"

factory for desk FM-JX-R1.2_19 workshop for desk FM-JX-R1.2_22 Furniture partners

TwoBlow

Biziň pikirimiz

“TwoBlow” ýönekeý bir pikirden döräpdir: Oýun enjamlarynyň iň aşaky böleklerinden birini täzeden gözden geçirmek we oýunçylaryň has gowy we sagdyn oýnamagyna kömek edýän bir zada öwürmek.

Biziň wadamyz

Oýun jemgyýetimiziň alýan önümlerinden has kanagatlanmagyny üpjün etmek 1-nji wezipe.Şol sebäpli “TwoBlow” önümleriniň hemmesiEUewropa Bileleşiginiň we ABŞ-nyň ähli standartlaryndan ýokarydygyny, siziň we maşgalaňyzyň hilini we howpsuz önümini üpjün etmek üçin özbaşdak barlanýar.

Toparymyz

Toparymyz dürli hünärmenlerden durýar, ýöne ilkinji nobatda hemmämiz oýunçy!Biz bilen işleýänleriň hemmesiniň oýunçylaryň islegleri we islegleri bilen kesgitlenip biljekdigine uly ähmiýet berýäris.Esasy maksadymyz diňe bir stol öndürmek bilen çäklenmän, oýunlary iň oňat görnüşde lezzet alýandygyňyza göz ýetiriň!